كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

با سلام و خیرمقدم به دانشجویان عزیز و دانشجویان جدیدالورود
این دانشگاه از مهر ماه 1386 فعالیت آموزشی­خود را آغاز نموده ودرحال حاضردر مقطع کارشناسی با حدود 550 دانشجو در شهر خشرودپی بخش بندپی غربی در 24 کیلومتری جنوب شهرستان بابل مشغول به فعالیت می باشد.
رشته های موجود در دانشگاه عبارتند از:
1 - حسابداری
2- روانشناسی
3- علوم­تربیتی با گرایش مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی
4- علوم تربیتی با گرایش مشاوره و راهنمایی
5- مهندسی فناوری اطلاعات
6- مهندسی کشاورزی با گرایش منابع طبیعی و محیط زیست
7- مهندسی کشاورزی علوم­دامی
8- مهندسی اقتصاد کشاورزی
9- مهندسی مدیریت و آبادانی روستا
10- مدیریت صنعتی
11- الهیات فقه و حقوق
12- علوم­اجتماعی گرایش پژوهشگری
13- ریاضیات و کاربردها
این دانشگاه دارای 3 عضو هیأت علمی ثابت و مابقی نیاز خود را از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاهها و حدود 50 استاد مدعو دیگر تأمین می نماید.
دانشگاه دارای کلاسهای درس با امکانات مناسب شامل ویدئو پروژکشن - سایت کامپیوتر- کتابخانه - اینترنت مجهز به فیبر نوری - وب سایت اختصاصی - نماز خانه - بوفه و........ می باشند.
این دانشگاه دارای یک ساختمان آموزشی در 2 طبقه - ساختمان کارگاهها و آزمایشگاههای جانبی است. دانشگاه به منظور تأمین امکانات مورد نیاز برای بازدیدهای علمی و تربیت بدنی   از ادارات مرتبط در شهرستان در قالب دفتر همکاریهای بومی و محلی با انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادها بهره می گیرد.
دانشگاه دارای 10000 متر مربع زمین  می باشد که توسط خیر ارجمند زنده یاد  حاج بابا درویشی اهداء شده  است و دیوار کشی آن نیز انجام شده است و همچنین حدود 5000 متر مربع زمین ورزشی چمن نیز توسط اهالی محترم پیته رود پی در کنار ساختمان فعلی به دانشگاه اهدا شده است که با تصویب در پیام نور استان به زودی کار احداث ساختمان آغاز می شود.
مدارکی که باید در زمان ثبت نام از دانشجو اخذ وکنترل  شود :
ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه به همراه تصویر آن
6قطعه عکس 4×3
اصل گواهی دیپلم دوره متوسطه نظام جدید و پیش دانشگاهی(و یا دیپلم نظام قدیم) به همراه تصویرآن
اصل ریز نمرات سه ساله دوره متوسطه و پیش دانشگاهی (یا چهار ساله نظام قدیم) به همراه تصویر آن
اخذ تاییدیه تحصیلی تازمان شروع امتحانات اولین نیمسال تحصیلی الزامی است،پس ازاخذ تاییدیه کلیه مندرجات باید با تصویر برابر با اصل شده گواهی تحصیلی دانشجو مطابقت داده شود، درصورت وجودهرگونه مغایرت بلافاصله نسبت به اصلاح آن اقدام شود. درصورت عدم ارائه تاییدیه تازمان مقرر از ادامه تحصیل جلوگیری می شود.
اخذ مدرک مشخص کننده نظام وظیفه برای آقایان الزامی است، وکسانی که مایل به استفاده ازمعافیت تحصیلی هستند، باید مطابق دستورالعمل ازحوزه نظام وظیفه درخواست معافیت شود.
دانشجویانی که دارای غیبت نظام وظیفه هستند مجازبه ثبت نام نمی باشند.

عدم مراجعه :
دانشجوموظف است درمهلت های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید وعدم مراجعه به منزله انصراف ازتحصیل محسوب می شودو دانشجوحق ثبت نام را ندارد.
برنامه درسی و رعایت پیش نیاز درسها :
دانشگاه موظف است برنامه های درسی مصوب را اجرا نماید و دانشجو نیز ملزم به رعایت پیش نیازهای ارائه شده در برنامه 8 ترمه می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است، دراین موردلازم است دانشجوچارت درسی ومنابع درسی را هرترم ازسایت   www.pnu.ac.ir         برنامه­ریزی­دانشجو           لیست ارائه دروس بر اساس دانشکده و رشته مورد نظر تهیه نماید.
اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، با نظر گروه آموزشی و بخشنامه های اعلام شده می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
درصورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله درترم های بعدی انتخاب وتکرارنماید و نیازی به انتخاب درس پس نیازکه ازآن نمره قبولی گرفته نیست.
رعایت نظم واحدی رشته ها ضروری است و انتخاب واحد باید مطابق سرفصل و نیز برنامه 8 ترمه انجام شود و اگردانشجویی در یک درس مردود شود ملزم به تکرار آن درس و اخذ نمره قبولی است نمی تواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود.
 
تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی :
 
دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسی هستند، بجز در آخرین نیمسال تحصیلی و یا مواردی که بخاطر رعایت پیش نیاز مجبور به انتخاب واحد کمتر هستند.
درصورتی که دانشجویی میانگین نیمسال تحصیلی وی کمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی هستند.
درترم تابستان تعداد واحد انتخابی، چه در مرکز و یا مهمان 8 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب واحد بیشتر نیست.
حداکثر تعداد واحدهای انتخابی براساس مصوبه 11/2/91 شورای دانشگاه بشرح زیرتعیین شده است :
معدل
سق تعداد انتخاب واحد
کمتراز12
14
12 تا99/16
20
17 به بالا
24
 
درآخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند به شرط احراز میانگین کل تا 24 واحد درسی انتخاب نماید.
حضور و غیاب:
حضور دانشجو در کلاسهای درسهای نظری الزامی نیست ولی درصورت شرکت دانشجو در کلاسهای درسی می تواند از نمره کلاسی میان ترم بهره مند شود. ( که این امر با نظر استاد مربوطه می باشد.)
حضور دانشجو در کلاسهای درسهای عملی ( آزمایشگاهی، کارگاهی، کار در میدان) و یا درسهایی که بخشی از آن عملی و بخشی نظری است الزامی است و غیبت در بیش از یک چهارم درس کلاسهای آن درس به منزله حذف درس است.
مرخصی تحصیلی :
دانشجویی که ازمعافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی سه نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مدت مرخصی تحصیلی جز حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود. در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.
جهت درخواست مرخصی، دانشجو می بایست در زمان انتخاب واحد با مراجعه به سایت گلستان به آدرس   WWW.reg.pnu.ac.irنسبت به ثبت مرخصی برای نیمسال مورد نظر اقدام نمایند.
انصراف ازتحصیل :
ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی انصرافی حق ادامه تحصیل ندارد.
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست خود را به صورت کتبی به آموزش مرکز ارائه دهد.
مرکز موظف است حداکثر تا مدت یک ماه انصراف دانشجو را در مرکز نگهداری کند، پس از انقضای مهلت یک ماه درصورتیکه دانشجو انصراف خود را پس نگیرد موضوع ازطریق کتبی و بصورت لیست به سازمان مرکزی اعلام شود.
پس از انقضای مهلت یک ماه، انصراف دانشجو قطعی تلقی شده و حق بازگشت به تحصیل را نخواهد داشت.
دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی، چنانچه درمدت سنوات مجاز تحصیلی موفق به اتمام تحصیل، تکمیل سقف دوره و یا احراز میانگین کل نشوند ، این گونه دانشجویان درصورت گذراندن 70 واحد مصوب دوره با مدرک کاردانی به خدمت وظیفه معرفی می گردند.
معیارهای ارزیابی:
نمره درس بصورت عددی و بر معیار 0 تا 20 تعیین شده و نمره قبولی هر درس 10 می باشد. چنانچه در درسی دانشجو مردود شود، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است، نمره کلیه درسها اعم از قبولی یا مردودی،در کارنامه ثبت خواهد شد.
نمره درسهای ترم تابستان، تکدرس و درسهای پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل دانشجو منظورمی شود.
مهلت اعتراض دانشجو به دروس تشریحی و میان ترم تا دو هفته بعد از اعلام نتیجه آزمون است.
اعتراض به دروس تستی امکان پذیر نمی باشد.
میانگین نمره ها :
برای محاسبه میانگین نیمسال تعداد واحدهای هر درس اخذ شده در آن نیمسال تحصیلی درنمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهای گرفته شده درآن نیمسال تقسیم می گردد.
برای محاسبه میانگین کل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهای گذرانده شده تاپایان آخرین نیمسال تقسیم می شود.
 مهمان :
درمواردی که دانشجو به طور موقت مجبور به تغییر محل سکونت خود باشد با موافقت مراکز مبدا و مقصد می تواند درسایرمراکز مهمان شود.
مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی و درآخرین نیمسال تحصیلی ممنوع است.
چنانچه دانشجویی بیش از نصف واحد را مهمان شود، واحدهای مازاد آخرین نیمسال مهمان حذف خواهد شد.
درصورتیکه دانشجو دارای مشکلات خاص باشد و امکان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارک معتبر و مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد، این موضوع صرفاً با نظر کمیسیون موارد خاص مرکز استان امکان پذیر است.
رعایت سقف مجاز واحد و پیش نیاز درسها در هنگام مهمان شدن الزامی است.
پذیرش واحدهای درسی :
براساس تبصره 11 ماده 55 آیین نامه آموزشی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمره های تایید شده خود به آموزش مرکز / واحد می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.
برای دانشجویان دوره های فراگیر دو نیمسال فوق پس از پایان نیمسال یا نیمسالهای دانشپذیری محاسبه می شود.
به ازای هر واحد درسی شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد.
به ازای هر15 واحد درسی یک نیمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو کسر خواهد شد.
کلیه نمرات درس های تطبیقی در میانگین کل محاسبه می گردد.
نحوه اجرا :
دانشجو وظیفه دارد در اولین فرصت و حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی تقاضای کتبی خود را به آموزش ارائه دهد.
تقاضای کتبی دانشجو در دبیرخانه مرکز ثبت و سپس اقدام لازم برای اخذ نمره تایید شده از دانشگاه مبدا بعمل آید.
چنانچه به هردلیل دانشجو تقاضای تطبیق واحد نکند و موعد مقرر سپری شود امکان تطبیق واحد میسرنخواهد بود.
ارتباط با ریاست و کارکنان دانشگاه:
 
دانشجویان عزیز می توانند جهت ارتباط با حوزه های مختلف دانشگاه ازطریق پست الکترونیک به شرح ذیل اقدام نمایند :
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
EMAIL
1
آقای طاهری
ریاست
Taheri.bpnu@yahoo.com
2
آقای محمدزاده
عضو علمی گروه روانشناسی
3
آقای درویشی
عضو علمی گروه ریاضی
Darvishi.bpnu@yahoo.com
4
آقای احمدی
عضو علمی گروه کشاورزی
Ahmadi.bpnu@ yahoo.com
5
آقای رضاتبار
مسئول مالی
Rezatabar.bpnu@yahoo.com
6
خانم محمدی
مسئول کتابخانه و دبیرخانه
Mohamadnejad.bpnu@yahoo.m
7
خانم نصیری
کارشناس رایانه و فارغ التحصیلان و برنامه ریزی
 Nasiri.bpnu @ yahoo.com
8
خانم فتحی
مسئول آموزش و امتحانات
Fathi.bpnu@ yahoo.com
9
آقای فتح­اله­پور
مسول دفتر ریاست و امور فرهنگی
Fatalaiporpnu@ yahoo.com
10
آقای قلی نژاد
مسئول اداری
Gholinejad.bpnu@ yahoo.com
11
آقای داداش­نژاد
کارشناس تربیت­بدنی
Dadash.bpnu@ yahoo.com
12
خانم گرجی­زاده
کارشناس آموزش
gorji.bpnu@ yahoo.com
 
 
کانون­های فرهنگی دانشجویی:
نهادهایی هستند که در قالب ضوابط آیین نامه در زمینه هایی از قبیل: قرآن و عترت، ادبی، فیلم و عکس، موسیقی، هنرهای نمایشی، صنایع دستی، فرهنگ و اندیشه (مطالعات فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی)، اجتماعی( محیط زیست، آسیب های اجتماعی، امداد) فعالیت می نماید.
نحوه تشکیل انجمن:
 ابتدا متقاضیان درخواست خود مبنی بر تشکیل انجمن را به شورای فرهنگی دانشگاه ارائه داده و پس از تایید شورا و انجام انتخابات 5 نفر به عنوان شورای مرکزی انجمن انتخاب و شروع به فعالیت می نمایند. از شرایط عضویت در انجمنها، دارا بودن میانگین معدل بالا نسبت به سایر دانشجویان رشته و دانشجو حداقل در نیسال دوم تحصیلی خود باشد.
بسیج دانشجویی :
بسیج دانشجویی موظف است با همکاری و هماهنگی با روسای دانشگاهها برای نیل به اهدافی ازقبیل: ( تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تقویت روحیه همیاری و مسئولیت پذیری، بسط فرهنگ و تفکربسیجی، ایجاد آمادگی همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی) نسبت به ایجاد و توسعه بسیج دانشجویی در دانشگاهها اقدام نماید. دانشگاه پیام نور بندپی متشکل از بسیج خواهران و برادران می باشد که توسط دانشجویان این دانشگاه راه اندازی و اداره می گردد.
خدمات بیمه ای :
کلیه دانشجویان باتوجه به وجود خطرات احتمالی در هر سال تحصیلی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.
 
وام دانشجویی:
 
دانشجویان عزیز از نیمسال اول تحصیلی با مراجعه به امور دانشجویی و ارائه درخواست کتبی و تشکیل پرونده میتوانند از تسهیلات وام استفاده نمایند. پس از بررسی درخواستها در شورای دانشگاه متقاضیان واجد شرایط در اولویت دریافت وام قرار می گیرند. نحوه پرداخت وام غیر نقدی و بصورت کسر از مبلغ شهریه خواهد بود. باز پرداخت وام اززمان فارغ التحصیلی آغاز خواهد شد.
آیین نامه انضباطی دانشگاه:

نظر به اینکه دانشگاههای کشور، مراکز تحصیل علم و دانش و معرفت می باشند. حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی و رعایت شئونات اسلامی در این مکان مقدس بسیار ضروری است.
بنابراین پارهای از مقررات انضباطی دانشگاه به منظور حفظ سلامت و قداست دانشگاه ذکر، و از شما دانشجوی عزیز تقاضای همکاری داریم.
بدیهی است عدم­رعایت موارد ذیل­ تخلف انضباطی­محسوب­شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
- همراه داشتن کارت دانشجویی در محیط دانشگاه.
- رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهیز از هر گونه نزاع و درگیری در محیط دانشگاه.
- رعایت احترام متقابل در بر خورد با سایر دانشجویان، کارکنان، مسئولان و اساتید دانشگاه.
- رعایت مقررات و موازین مربوط به پوشش اسلامی.
- عدم تجمع و یا ایستادن در اماکن عمومی دانشگاه به گونه ای که باعث ایجاد مزاحمت گردد.
- پرهیز از ایجاد سر و صدا و شلوغی و بلند کردن صدای تلفن همراه در محیط های آموزشی.
شرکت درمحیط های آموزشی تابع شرایط و ویژگیهای خاص می باشد، لذا ازشما عزیزان تقاضا می کنیم ضمن حفظ این ارزشها به موارد ذیل توجه فرمایید:
به منظور ارج نهادن به شعائر اسلامی و حفظ شئون شایسته است، پوشش خواهران چادر و یا مانتو با شرایط زیر باشد :
 - مانتو و شلوار بلند و ساده در رنگهای متعارف.
 - مقنعه بلند در رنگهای مناسب.
- پوشیدن کفش ساده در رنگهای مناسب.
- عدم استفاده از لوازم آرایش و استفاده از زیورآلات مغایر با شئونات دانشگاهی.
برادران:
- موهای سر باید در حد معمولی کوتاه و متناسب با عرف بوده، از مدل های تقلیدی پرهیز شود.
- عدم استفاده از پیراهن های کوتاه و تن نمای غیر متعارف و شلوارهای تنگ .
- عدم استفاده از لباسهای با آرم و تبلیغ.
- عدم استعمال دخانیات در محیط دانشگاه.
 
واحد تربیت بدنی:
ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر کند.
  ورزش، کسالت و تنبلی را از انسان زدوده و به وی نشاط و شادابی بخشیده، او را برای انجام کارهای و وظایف فردی و اجتماعی آماده نموده و اخلاقش را بهبود می بخشد.
ازمعصومین(ع)است­که­می­فرمایند              "ِانََّ لِبَدَنَکَذ عَلَیکَ حّقاًٌ"،
«بدن تو بر تو حقی دارد که باید آنرا ادا کنی،ورزش حق بدن شماست.»
وظیفه ما، افزایش شناخت ورزشی شما از دیدگاه های علمی و اعتقادی و انتظار ما فرهنگ سازی برای همگانی نمودن ورزش در میهن اسلامیمان با همت و اراده و تعهد شماست.
اهم فعالیت های تربیت بدنی عبارت اند از :
1. برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت های مختلف در دانشگاه.
2. شناسایی استعداد های ورزشی و تشکیل تیم های قهرمانی دررشته های مختلف و معرفی جهت شرکت در مسابقات استانی و کشوری.
3. اردوهای ورزشی منطقه­ای.
 
 
امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات و تلاش و پشتکار و راهنمایی همه­ی عوامل دانشگاه و همراهی خانواده­های محترم در مسیر تحصیل و زندگی به قله­های رفیع موفقیت دست یابید. انشاءاله
 
 
دانشگاه پیام نور واحد بندپی
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما