تاریخ میانترم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97
تاریخ میان ترم نیمسال دوم 97-96
ردیف
نام درس
تعداد فصل
ساعت امتحان
ساعت
1
فیزیو لوژی اعصاب و غدد
1-2-3-7
97/1/22
10
2
روانشناسی فیزیو لوژیک
1-2-6-7
97/2/19
8
3
مباحث اساسی در روانشناسی2 - روان شناسی عمومی 2
10-9
97/1/15
12
4
مدیریت رفتار سازمانی
از بخش 1 تا آخربخش4 انگیزش
97/1/16
8/30
5
مبانی روش تحقیق
1-2-3-4
97/1/16
8/30
6
حسابداری میانه2
جزوه
97/2/9
8
7
حسابداری پیشرفته 2
جزوه
97/1/26
11
8
آمار استنباطی
1-2-3-4
97/2/9
9
9
آمارواحتمال
1-2-3-4
97/2/9
11
10
مدیریت تولید
1-2-3-4-5
97/1/20
10/30
11
نظریه و فنون مشاوره
تا پایان فصل 6
97/2/3
14/30
12
شیوه و اصلاح تغییر رفتار
تا پایان فصل 7
97/1/27
14/30
13
روانشناسی تجربی
تا پایان فصل 5
97/2/3
14/30
14
متون روانشناسی1
تا فصل 5
97/1/21
10
15
زبان تخصصی2 حسابداری
3 فصل اول
97/1/21
9
16
زبان تخصصی 1 حسابداری
3 فصل اول
97/1/21
11
17
تاریخچه مکاتب
2-3-6-7
97/1/21
10
18
روانشناسی تحولی 1 / رشد 1
3-7-11
97/1/21
11
19
مبانی مشاوره و راهنمایی
 
97/2/6
8
20
روانشناسی دین 
 
97/2/20
10
21
کودکان استثنایی/ نیازهای خاص 2 
 
97/2/20
10
22
پویایی گروه
2-4-5-6-8
97/2/5
12/30
23
روانشناسی اعتیاد
1-2-3-6-8
97/2/19
12/30
24
تفسیر موضوعی قرآن
 
97/1/27
9
25
روانشناسی اجتماعی کاربردی
1-3-5
97/1/28
11
26
مبانی جامعه شناسی
فصل 1 تا آخر10
97/2/5
10
27
روان شناسی اجتماعی
فصل 1 تا 10 بغیر از 7و8
97/1/29
9
28
روانشناسی عمومی
7-10-12-13
97/1/29
12
29
روانشناسی مرضی کودک
2-3-4-13
97/2/26
9
30
بهداشت روانی
1-4-8-10
97/2/19
10
31
آسیب شناسی روانی2
 
97/2/26
9
32
مقدمات روانشناسی سلامت
 
97/1/28
12
33
روانشناسی تربیتی
5 فصل اول
97/2/6
10
34
فلسفه علم روانشناسی
 
97/1/30
8
35
حسابداری مالیاتی
کل کتاب
97/2/25
12
36
حسابداری صنعتی
کل کتاب
97/2/25
12
37 دانش خانواده
کل کتاب
97/2/25
10
38 آئین زندگی
کل کتاب
97/2/25
10
39 اندیشه اسلامی 2
کل کتاب
97/2/25
10
40 حسابرسی2 4 فصل
97/2/18
13
41 آزمون های روانشناختی1
97/2/18
16
42 مشاوره شغلی حرفه ای
97/3/02
8
43 حسابداری دولتی 3 فصل اول
97/2/30
11
44 ریاضی پایه 1 4,5
97/2/30
9
45 روانشناسی تربیتی - امتحان مجدد برای غائبین 5 فصل اول
97/2/13
10
46 انقلاب اسلامی 1-3-5-6-7-9
97/2/24
9
47 فرهنگ و تمدن 1-2-7-8-9
97/2/24
10
48 روانشناسی شخصیت 3-4-6-8
97/2/25
11
49 روانشناسی سیاسی 2-3-4-7-11
97/2/25
11/30
50 آسیب شناسی روانی 1 4-3-2
97/3/02
8/30
51 روانشناسی بالینی 6-7-8-9
97/2/25
13
52 علوم اعصاب شناختی 2-5-7-8
97/3/02
11
53 پول و ارز و بانکداری 1-2-3-4-5-6
97/2/31
10
54 روش تحقیق روانشناسی
97/2/27
8
    کارعملی روانشناسی تجربی یکی از پرسشنامه های داخل کتاب اجرا شود و نمره گذاری و تفسیر روز امتحان میان ترم تحویل داده شود.
2-    کارعملی شیوه و اصلاح تغییر رفتار تحقیق مرتبط با کتاب روز امتحان میان ترم تحویل داده شود.
3-    کار عملی نظریه و فنون مشاوره یکی از نظریه های مشاوره و روان درمانی کامل از اساس تا کاربرد انجام شود.
4-    کار عملی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیز یک مقاله مرتبط با خانواده درمانی به استاد ارائه شود.
5-    کار عملی بازی درمانی نیز یک مقاله مرتبط با خانواده درمانی به استاد ارائه شود.
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما