تاریخ میانترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

فصل کتاب

تاریخ امتحان­میان­ترم

ساعت امتحان

1

آموزه­های روانشناسی در قرآن

روانشناسی

2 -5-8-9

12/8/94

10

2

روانشناسی تحولی2

روانشناسی

1-2-5

5/8/94

9

3

روانسنجی

روانشناسی

 

26/8/94

9

4

روانشناسی یادگیری

علوم­تربیتی-روانشناسی

کل کتاب

19/8/94

13

5

روانسنجی

علوم­تربیتی

فصل اول تا7 غیر از فصل 5

19/8/94

10

6

روش تحقیق

روانشناسی

 تا پایان فصل6

21/8/94

9

7

مبانی جامعه شناسی

روانشناسی

تا پایان فصل10

16/8/94

8

8

مدیریت تولید

مدیریت صنعتی

فصل 1 تا 5

7/8/94

11

9

اقتصاد خرد

حسابداری

تا صفحه 150

14/8/94

8

10

زبان عمومی

کلیه رشته­ها

6 درس اول

27/8/94

10

11

آمار استنباطی

علوم­تربیتی-روانشناسی

5 فصل اول

16/8/94

10

12

آمار توصیفی

علوم­تربیتی-روانشناسی

6 فصل اول

30/8/94

12

13

حسابداری صنعتی 3

حسابداری

 

18/8/94

8

14

زبان تخصصی

روانشناسی

8 درس امتحان

4/9/94

12

15

فارسی عمومی

کلیه رشته­ها

 

4/9/94

8

16

کاربرد کامپیوتردر مدیریت

علوم­تربیتی

 

3/9/94

13

17

روانشناسی عمومی

حسابداری

کل کتاب­غیرازحذفیات

10/9/94

10

18

روانشناسی صنعتی

روانشناسی

کل کتاب

3/9/94

10

19

روش­های تغییرو اصلاح رفتار

روانشناسی

5فصل اول

3/9/94

9

20

مدیریت آموزشی

علوم­تربیتی

تا پایان فصل 9

27/8/94

14

21

مقدمات برنامه­ریزی­آموزشی

علوم­تربیتی

تا پایان فصل 5

18/9/94

14

22

کاربرد­کامپیوتر­در­روانشناسی

روانشناسی

 

25/8/94

10

23

اصول حسابداری2

حسابداری

فصل2-4-5-7-8-9

1/9/94

11

24

انسان از دیدگاه اسلام

روانشناسی

فصل1-2-3-4

2/9/94

10

25

معرفت­شناسی

روانشناسی

از فصل 1 تا 4

16/9/94

8

26

روانشناسی تحولی2

روانشناسی

 

19/8/94

9

27

روانسنجی

روانشناسی

 

23/8/94

10

28

آموزه­ها

روانشناسی

 

23/8/94

11

29

روانشناسی­مرضی کودک

روانشناسی

7 فصل اول

20/8/94

10

30

کاربرد آزمونهای روانی

روانشناسی

11 فصل اول

4/9/94

10

31

روانشناسی تجربی

روانشناسی

6 فصل اول

27/8/94

8

32

آسیب­شناسی  روانی2

روانشناسی

5فصل اول

20/8/94

10

33

آسیب­شناسی  روانی2

مشاوره و راهنمایی

5فصل اول

27/8/94

10

33

مسائل آموزش­وپرورش

علوم­تربیتی

5 فصل اول

27/8/94

8

34

تاریخ آموزش­وپرورش

علوم­تربیتی

3 فصل اول

20/8/94

10

35

روانشناسی احساس­وادراک

روانشناسی

6 فصل اول

14/9/94

10

36

روانشناسی­ازدیدگاه­دانشمندان

روانشناسی

5 فصل اول

23/8/94

8

37

مباحث اساسی 1

روانشناسی

5 فصل اول

23/8/94

10

38

روانشناسی هوش­وسنجش

روانشناسی

7 فصل اول

14/9/94

8

39

تاریخ فرهنگ­وتمدن

کلیه رشته­ها

7 فصل اول

14/9/94

9

40

تفسیر موضوعی قرآن

کلیه رشته­ها

کل کتاب غیر­ازفصل4و6

25/8/94

8

41

اندیشه اسلامی1

کلیه رشته­ها

کل کتاب­غیرازبخش2و4و5

25/8/94

10

42

آیین زندگی

کلیه رشته­ها

کل کتاب غیرازفصل1و3

25/8/94

13

43

مبانی­واصول­سازمان­مدیریت

حسابداری

4 فصل اول

16/9/94

8

44

مبانی تنظیم بودجه

حسابداری

6 فصل اول

16/9/94

11

45

مدیریت مالی2

حسابداری

6 فصل اول

25/8/94

11

46

فناوری آموزشی(تئوری)

علوم­تربیتی

 

18/8/94

13

47

فناوری آموزشی(عملی)

علوم­تربیتی

 

25/8/94

13

48

مالیه عمومی

حسابداری

7 فصل اول

3/9/94

8

49

مسائل جاری

حسابداری

 

7/9/94

9

50

حسابداری مالیاتی

حسابداری

 

7/9/94

9

51

کاربرد کامپیوتر علوم­تربیتی

علوم­تربیتی

 

26/9/94

13

52

بازی درمانی

مشاوره

  2 فصل اول

12/9/94

9

53

زبان تخصصی مشاوره

مشاوره

3 فصل اول

12/9/94

11

54

مددکاری اجتماعی

مشاوره

2 فصل اول

28/8/94

9

55

مهارت­های ارتباط کلاس

مشاوره

4 فصل اول

21/8/94

10

56

اصول راهنمایی­ومشاوره

مشاوره

3 فصل اول

12/9/94

12

57

زبان تخصصی حسابداری

حسابداری

3 فصل اول

9/9/94

9

58

زبان تخصصی­برنامه­ریزی

علوم­تربیتی

3 فصل اول

2/9/94

10

59

آموزه­ها روانشناسی

روانشناسی

 

26/8/94

11

60

روانسنجی

روانشناسی

 

26/8/94

10

61

زبان تخصصی کشاورزی

کشاورزی

 

7/9/94

10

62

آبیاری عمومی

کشاورزی

 

7/9/94

11

63

اصول طراحی منظره

کشاورزی

تا اول صفحه 150

8/9/94

30/13

64

گیاهان آبزی

محیط زیست

ازفصل­چهارم­تاصفحه110

10/9/94

10

65

فرآوری­وبازاریابی

محیط زیست

60 صفحه اول

10/9/94

11

66

زبان عمومی

کلیه رشته ها

6 درس اول

27/8/94

10

67

زبان تخصصی 2

روانشناسی

9 درس اول

4/9/94

12

68

حسابداری صنعتی2

حسابداری

3 فصل اول

28/8/94

11

69

حسابداری پیشرفته1

حسابداری

3 فصل اول

5/9/94

8

70

نظریه مشاوره­وروان­درمانی

روانشناسی­ومشاوره

تمام فصول کتاب

7/9/94

13

71

روان­شناسی شخصیت

روانشناسی­وعلوم­تربیتی

7 فصل اول

16/9/92

9

72

توسعه­اقتصادوبرنامه­ریزی

حسابداری

3 فصل اول

17/9/94

12

73

آسیب­شناسی اجتماعی

روانشناسی

3 فصل اول

7/9/94

9

74

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

علوم تربیتی

فصل  1 تا 5

16/9/94

10

75

انقلاب

 

 

16/9/94

10

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما